ഫാക്ടറി ടൂർ

പിപി ബാഗ് പുറത്തെടുക്കുന്നു

pp bag extruding machine

ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

coating

പിപി ബാഗ് നെയ്ത്ത്

pp bag weaving

പ്രിന്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഫ്ലെക്സോ പ്രിന്റിംഗ്

Up to 10 colors BOPP printing

10 നിറങ്ങൾ വരെ BOPP പ്രിന്റിംഗ്

ഗ്രാവൂർ പ്രിന്റിംഗ്

എഡി സ്റ്റാർ സിമന്റ് ബാഗ്

AD Star Cement Bag
sewing workshop 1

തയ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

sewing workshop 2

തയ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

sewing workshop 3

തയ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്


+86 13833123611